Posuzování stavu dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení biotickými škůdci

Mykologické průzkumy krovových, stropních a jiných dřevěných konstrukcí provádí pracovníci firmy DEREK již od roku 1995. Za tuto dobu vyhotovili již více než 500 posudků pro městské a obecní úřady, projekční kanceláře i soukromé investory. Firma DEREK je držitelem osvědčení o absolvování školení Ochrana dřeva ve VVÚD Praha, s. p.

Proč provádět mykologické průzkumy dřevěných konstrukcí?

 • Provedení mykologického průzkumu konstrukce krovu popř. podlah by mělo být prvním krokem při plánování opravy či rekonstrukce střechy nebo půdní vestavby. Většina starších dřevěných konstrukcí je totiž biotickými škůdci (tj. dřevokaznými houbami, hmyzem či plísněmi) ve větší či menší míře poškozena. Včasné odhalení jejich přítomnosti a příčin jejich aktivity a následná profesionálně provedená sanace zabrání jejich dalšímu rozvoji a případnému úplnému zničení konstrukce.
 • Provedený mykologický průzkum je podstatným zdrojem informací o stavu konstrukce pro investora či projektanta. Z jeho výsledků zjistí:
  • zda a v jaké rozsahu je konstrukce poškozena biotickými škůdci
  • kteří biotičtí škůdci jsou v konstrukci přítomni a zda jsou aktivní (hrozí-li další zhoršení současného stavu)
  • příčiny napadení konstrukce
  • rozsah a nejvhodnější postup provedení nutné chemické sanace, tesařských, klempířských a popřípadě i stavebních oprav
  • množství potřebných finančních prostředků na tyto práce.

Způsoby hodnocení stavu dřevěných konstrukcí, určování původců a příčin napadení konstrukcí:

 • vizuálně je zjišťován výskyt biotických škůdců (mycelium a plodnice dřevokazných hub, výskyt plísní, výletové otvory a požerkové chodbičky larev dřevokazného hmyzu) a výskyt stavebních závad (např. místa zatékání, deformace, rozpraskání, průhyby konstrukčních prvků, poškození konstrukčních spojů atd.)
 • ke zjištění stavu zazděných částí trámů jsou prováděny sondy ve zdivu u jejich zhlaví
 • pevnost a tvrdost dřevěných prvků je hodnocena pomocí zkušebních vpichů, vrtů a akusticky (poklepem)
 • vlhkost dřeva je měřena dotykovým odporovým vlhkoměrem
 • ke zjištění původců napadení dřevěných prvků jsou odebírány vzorky napadeného dřeva. Vyhodnocení vzorků napadeného dřeva a určení původců napadení je prováděno soudním znalcem v oboru mykologie se specializací na dřevokazné houby.

Sanace dřevěných konstrukcí napadených biotickými škůdci

Sanacemi dřevěných konstrukcí napadených biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami, hmyzem a plísněmi, a preventivní ochranou dřeva proti těmto škůdcům se firma DEREK zabývá od roku 1995 a za tuto dobu provedla sanace již více než 250 objektů. Mimo vlastní sanace konstrukcí firma zabezpečuje také související tesařské, pokrývačské, klempířské a zednické práce. Firma DEREK je držitelem osvědčení o absolvování školení „Ochrana dřeva“ ve VVÚD Praha, s. p. a „Aplikace výrobků firmy Bochemie Bohumín“.

Biotickými škůdci dřeva ve stavbách jsou zejména:

Proč provádět chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům?

Biotičtí škůdci jsou schopni za příznivých podmínek způsobit během několika let závažná poškození dřevěných konstrukcí, popř. i jejich úplnou destrukci. Někteří škůdci pak napadají i okolní zdivo (např. houba dřevomorka domácí). Nezanedbatelné je rovněž negativní působení hub a zejména plísní na lidské zdraví - mykoalergie (přecitlivělost na spóry hub a plísní), působení těkavých látek produkovaných plísněmi do okolního prostředí (alkoholy, ketony, aldehydy, étery, estery, terpeny), mykózy atd.

Způsoby provádění sanací dřevěných konstrukcí napadených biotickými škůdci

Sanace napadených dřevěných konstrukcí provádíme chemickými prostředky pro ochranu dřeva výrobců Bochemie Bohumín (řada přípravků Bochemit), Qualichem (řada přípravků Lignofix) a dalších.

 • Hlavní výhodou chemické sanace oproti jiným způsobům sanace (plynování, mikrovlny) je dlouhodobý účinek chemických přípravků, které v ošetřeném dřevě zůstávají a chrání jej ještě minimálně 10 let po provedení sanace.
 • Způsoby aplikace chemických přípravků pro ochranu dřeva:
  • nátěrem či postřikem - celoplošná povrchová impregnace dřevěných prvků (této aplikaci musí předcházet odstranění prachu, zbytků kůry, starých nátěrů a zkorodované vrstvy dřeva z povrchu dřevěných prvků, odmaštění povrchu dřeva a jeho chemická neutralizace)
  • tlakovou injektáží systémem MABI - hloubková impregnace dřevěných prvků napadených dřevokazným hmyzem a preventivní ošetření rizikových a špatně přístupných částí konstrukcí

Ochrana dřevěných a kovových konstrukcí proti ohni

 • Ochranou dřevěných a kovových konstrukcí proti ohni se firma DEREK zabývá od roku 1995. Je držitelem osvědčení o absolvování školení „Ochrana dřeva“ ve VVÚD Praha, s. p. a „Aplikace protipožárních nátěrů Flamguard a Flamguard Transparent firmy Qualichem“.
 • Ochranu dřevěných konstrukcí proti ohni provádí firma zpěnitelnými přípravky Flamguard a Flamguard Transparent firmy Qualichem a Plamostop D firmy IZOSTAV.

Bezpečnostní listy a certifikáty přípravků  ke stažení